Tarihçe

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Tarihçe

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Tarihçe
24 Haziran 2019 Pazartesi

Türkiye’de öğretmen yetiştiren programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar, ilk kez 1990’lı yıllarda başlamıştır. Öğretmen yetiştirme alanında Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi'nin (ÖYMK) ilk icraatlarından biri, eğitim fakültelerinde niteliksel bir standartlaşmayı sağlamak için harekete geçmek olmuştur. Komite, 12-14 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da toplanarak öğretmen yetiştirmede kalite güvencesi için akreditasyon sistemi kurmanın gerekli olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu görüşün uygulanabilirliğini araştıran Komite, ABD ve İngiltere’de yürütülen kalite güvence sistemlerini de irdelemiştir. Söz konusu toplantının ardından eğitim fakülteleri öğretim elemanlarını akreditasyon sistemi konusunda bilgilendirmek için bir dizi seminer düzenlenmiştir. Bu arada, Amerikan ve İngiliz danışmanlar ve Türk uzmanlar tarafından Türkiye öğretmen eğitimi akreditasyon sisteminin alt yapısı oluşturulmuştur. Belirlenen standartlar ve uygulama süreci dokümanları altı fakültede yürütülen pilot çalışmalar sonunda son şeklini almıştır. Bu belgeler Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon (YÖK Yayınları, Ankara 1999) adlı yayında toplanmıştır. Kurulan sistem ve pilot çalışmalardan elde edilen sonuçlar Edirne Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konferansı’nda tartışılmıştır. Ayrıca eğitim fakültelerinde tanıtım seminerleri yapılmıştır. Fakat geliştirme süreci tamamlanan bu sistem ulusal akreditasyon sistemine dönüşme aşamasında kaderine terk edilmiştir.

EPDAD’ın resmî kuruluş süreci 20-21 Ocak 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı ile başlamıştır. Adı geçen Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün daveti üzerine toplanan eğitim fakülteleri dekanları, daha önce bilgi ve görüşlerine sunulan yönergeyi onaylayarak Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ni [EFDEK] kurmuşlardır. Konseyin aldığı tarihî kararlardan biri, Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığı bünyesinde oluşturulan EPDAD Kuruluş Hazırlık Komisyonu tarafından yürütülen akreditasyon sistemi kurma çalışmalarının bundan böyle EFDEK’in himaye ve gözetiminde sürdürülmesidir.

Marmara Üniversitesi Çalıştayı ve ilk EFDEK toplantısında (2012) alınan kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulamaya konulmuştur. Dekan ve EFDEK Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cema Yıldız’ın başkanlığında oluşturduğu çalışma grubu aracılığıyla hazırlık çalışmalarını yürütülmüştür. Nihayet EFDEK’in görüşü alınarak son şekli verilen EPDAD Tüzüğü İstanbul Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2012 tarihinde onaylanmıştır. Böylece EPDAD’ın resmî kuruluş süreci tamamlanmıştır.

EPDAD’ın kuruluşunu izleyen ilk iki yıl büyük ölçüde tanıtım, eğitim ve kültür geliştirme faaliyetleri yapmıştır. Bu faaliyetlerin amacı öğretmen yetiştiren kurumlarda kalite güvencesi ve akreditasyona yönelik olumlu tutum geliştirmek, farkındalık oluşturmak, yönetici ve öğretim elemanlarını temel bilgi ve becerilerle donatmaktır.

EPDAD bu amaçla Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) ile iş birliği yaparak adı geçen kurumların yönetici ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim etkinlikleri (konferans, seminer, çalıştay vs.) düzenlemiştir. Bu etkinlikler vasıtasıyla 187 eğitim fakültesi dekanı ve/veya dekan yardımcısı kalite güvencesi/akreditasyon eğitimi almıştır.

15 Ekim 2014’e kadar yapılan faaliyetler büyük ölçüde bilgilendirme, tanıtım ve kültürleme amacıyla yapılmıştır. Bu tarihten sonraki faaliyetler ise sistem kurma ve geliştirmeyi hedeflemiştir. Söz konusu faaliyetler bu sitede “Eğitim” ve “Sürekli Gelişim” menüsü altında sunulmaktadır.

 

Kurucu Üyeler