Genel Kurul

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Genel Kurul

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Genel Kurul
24 Haziran 2019 Pazartesi

EPDAD’ın en yetkili karar organı olup, EPDAD’a kayıtlı üyelerden oluşur. Toplanma şekli ve yetkileri bakımından Genel Kurullar, Olağan Genel Kurullar ve Olağanüstü Genel Kurullar olmak üzere iki kısma ayrılır.

Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Nisan ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya EPDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
   
 2. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
   
 3. Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
   
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu’nu aklamak,
   
 5. Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
   
 6. Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,
   
 7. Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,
   
 8. EPDAD için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
   
 9. EPDAD’ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
   
 10. Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
   
 11. Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile EPDAD hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Kurulu’nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,
   
 12. EPDAD’ın feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
   
 13. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.
 • EPDAD 2019 Genel Kurulu

  2019 yılı EPDAD Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:30’de Zümrütevler Mah. Nil Cad. Hukukçular ve İdareciler Sit. Ticaret Merkezi No:39/E1 K:2/8 Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır.

  – Yönetim Kurulu 2018-2019 Faaliyet Raporu – PDF için tıklayınız.
  – Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunuşu – PDF için tıklayınız.
  – 2018 Yılı Konsolide Gelir-Gider Gerçekleşme – PDF için tıklayınız.
  – Denetim Kurulu Raporu – PDF için tıklayınız.
  – 2019 Yılı Bütçesi Özet Tablosu – PDF için tıklayınız.
  – Divan Heyeti Tutanağı – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD 201... Genel Kurulu

  – Yönetim Kurulu 201… -201 … Faaliyet Raporu – PDF için tıklayınız.
  – Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunuşu – PDF için tıklayınız.
  – 201… Yılı Konsolide Gelir-Gider Gerçekleşme – PDF için tıklayınız.
  – Denetim Kurulu Raporu – PDF için tıklayınız.
  – 201… Yılı Bütçesi Özet Tablosu – PDF için tıklayınız.
  – Divan Heyeti Tutanağı – PDF için tıklayınız.