Akreditasyon Sürecinde Yapılacak Faaliyetler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Akreditasyon Sürecinde Yapılacak Faaliyetler

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Akreditasyon Sürecinde Yapılacak Faaliyetler
15 Ocak 2020 Çarşamba

EPDAD tarafından yürütülen program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

 

1. ZİYARET ÖNCESİ FAALİYETLER
5 Ay Önce F A Fakülte akreditasyon başvurusu hazırlıklarını yapmak ve sonrasındaki
süreci koordine etmek üzere Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimini kurar.
F A Fakülte/program akredite olmak üzere belirledikleri programları belirten bir yazı ile EPDAD’a başvurur.
4 Ay Önce E P EPDAD tarafından değerlendirilecek programlar ve uygulanacak program Fakülteye bildirilir. Gönderilen yazı ekinde uyulacak eylem planı ve takvimi de yer alır.
F A Fakülte öz değerlendirme raporunun yazımına ve istenen belgelerin hazırlanmasına başlar.
E F EFAK ekip başkanı ve üyelerini seçer. Ekip başkanı fakülteye bir ön ziyaret yapılmasını planlar.
3 Ay Önce  Z E Ekip başkanı ekibin ziyarete katılımlarını teyit eder ve ekibe görevler verir.
2 Ay Önce Z E Ekip başkanının yazı göndermesi ya da onun tarafından seçilen ekip üyesinin temas kurması yoluyla fakülte akreditasyon koordinatörü ile ekibe ziyaret sırasında sağlanacak destek ve ön ziyaret teyit edilir.
F A Fakülte akreditasyon koordinatörü ekibe ulaşım, konaklama, bilgisayar desteği, ilk toplantı ve akşam yemeğinin yeri gibi idari konuları içeren bir yazı gönderir.
1 Ay Önce F A Fakülte öz değerlendirme raporunu ekip başkanına, o da ekip üyelerine ulaştırır.
2 Hafta Önce Z E Ekip başkanı veya bir ekip üyesi ön ziyaret yapar.
2.  ZİYARET SÜRECİ FAALİYETLERİ
  Z F Ayrıntılar El Kitabı, Bölüm 5’te verilmiştir.
3.  ZİYARET SONRASI FAALİYETLER
1 Hafta Sonra Z E Ekip başkanı taslak raporu dönüt almak üzere ekibe gönderir.
2 Hafta Sonra Z E Ekip başkanı dönütler ışığında revize edilen raporu ilgili EPDAD birimine (Tutarlılık Komisyonu) gönderir.
3 Hafta Sonra Z E Ekip başkanı ilgili EPDAD biriminin önerisi doğrultusunda tekrar revize edilen raporu, raporda yer alan bilgilerin teyidi ve varsa hataların düzeltilmesi için dekanlığa gönderir.
4 Hafta Sonra F A Dekan yorumunu ve varsa düzeltmeleri ekip başkanına yazılı olarak iletir.
5 Hafta Sonra Z E Ekip başkanı dekanlığa ve EPDAD’a raporun son halini gönderir.
6 Hafta Sonra F A Dekanlık ekibin raporuna verdiği cevabı EPDAD’a ve ekip başkanına yazılı olarak bildirir.
8 Hafta Sonra E P

İlgili EPDAD birimi EFAK raporu inceler ve EPDAD Yönetim Kurulu Başkanlığına kesin önerisini iletir.

9 Hafta Sonra (En Geç) E P EPDAD Yönetim Kurulu karar verir.
EPDAD kararını dekanlığa bildirir; rektöre ve ziyaret ekibine de kararın kopyası gönderilir.

Kısaltmalar: FA: Fakülte, EP: EPDAD, ZE: Ziyaret Ekibi, EF: EFAK

(*) Tabloda belirtilen “Zaman” aralıkları maksimum süreleri göstermektedir. EPDAD iş yüküne ve ön ziyaret sırasında tespit edilecek hazır bulunuşluk değiştirilebilir. Bu konuda nihaî karar EFAK tarafından alınır.