Sistem Kurma ve Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Sistem Kurma ve Geliştirme

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Sistem Kurma ve Geliştirme
15 Ocak 2020 Çarşamba

EPDAD program değerlendirme ve akreditasyon hizmeti sunabilmek için gerekli altyapıyı kurmaya 2015 yılında başlamıştır. PUKÖ döngüsünün Planlama - Uygulama – Kontrol Etme-Önlem Alma aşamalarını içine alan bu çalışmalar 2018 2019 değerlendirme dönemi sonuna kadar devam etmiştir. Bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

EPDAD 2015 yılında YÖK- Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan (1999-2001) standartlar ve dokümanları güncellemek ve geliştirmek amacıyla böyle bir süreç başlatmıştır. 2016 yılı sonuna kadar devam eden bu süreçte şu çalışmalar yapılmıştır: 

  MEGEP Akreditasyon Projesi Dokümanlarının Kullanım Hakkının Devralınması  

24 Ağustos 2015 tarihinde YÖK’e başvurularak söz konusu proje kapsamında hazırlanan standartlar ve dokümanların güncellenerek kullanılabilmesi için izin talep edilmiştir. YÖK bu yazıya olumlu cevap vermiş; bunun üzerine sistem kurma çalışmalarına başlanmıştır.

  1. İlk olarak mevcut standartlar ve dokümanların güncel geçerlik durumunu araştırmak üzere bir Ön Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu grup YÖK – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan standartlar ve dokümanları Dünya’daki uygulamalarla karşılaştırmıştır. Yaklaşık bir ay süren çalışma sürecinin sonunda hazırlanan raporda bazı düzenlemelerle söz konusu standartlar ve dokümanların EPDAD tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır.

  MEGEP Akreditasyon Projesi Dokümanlarını Güncelleme Ön Çalışma Grubu Kurulması

Bir Ön Çalışma Grubu kurulmuştur. Prof. Dr. Mehmet Gültekin’in başkanlığında kurulan altı kişilik bu grup;[Prof. Dr.Mehmet Gültekin’in başkanlığında faaliyet gösteren Eskişehir Çalışma Grubunda Prof. Dr. Handan Deveci, Doç. Dr. İsmail H. Acun, Doç. Dr. Erdoğan Kaya, Yard. Doç. Dr. Elvan Günel ve Yard. Doç. Dr. Tuba Çengelci görev almıştı.] YÖK – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan standartlar ve dokümanları Dünya’daki uygulamalarla karşılaştırmıştır. Yaklaşık bir ay süren çalışma sürecinin sonunda hazırlanan raporda bazı düzenlemelerle söz konusu standartlar ve dokümanların EPDAD tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır.

  Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı

Çalışma sonunda elde edilen bulgular EPDAD – Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle 01-02 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon
Süreci Çalıştayı’nda tartışılmıştır. Bu çalıştayda hazırlanan raporda kaydedilen tespit ve görüşler, kurulan Standart ve Doküman Geliştirme Çalışma Grubu’nun çalışmalarına esas teşkil etmiştir.

Nihayet bu grup EPDAD Akreditasyon El Kitabı’nın altyapısını inşa etmiştir. Bu kitap EPDAD’ın 2016 yılında başlattığı akreditasyon çalışmalarının yol haritasıdır.

YÖK’ün 24 Ağustos 2015 tarihli yazısıyla başlayıp yaklaşık bir yıl devam eden bu süreçte 52 öğretim elemanı ve öğrenci rol almıştır.

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme Çalıştayı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın başkanlığında kurulan Ön Çalışma Grubu, alana özgü standartları ve süreçleri belirleyerek daha sonra toplanacak çalıştayda üzerinde çalışılacak dokümanı hazırlamıştır. Bu doküman 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde toplanan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Standartları Çalıştayı’nda müzakere edilerek müteakip öğretim yılında uygulanacak alan standartlarına temel teşkil etmiştir.

  EPDAD 2019-2020 Değerlendirme Dönemi Sürekli Gelişim Faaliyetleri

EPDAD 2019-2020 değerlendirme döneminde “sürekli gelişim” ilkesine uygun olarak, mevcut sistemin “gelişmeye açık yönler”ini tespit etmek ve bunları kalite döngüsünü kullanarak geliştirmek üzere kapsamlı bir çalışma planı hazırlamaktadır. Bu çalışma planı şu modüllerden oluşmaktadır:

  • Standartlar ve Değerlendirme Sürecinin Güncellenmesi,
  • Program Değerlendirme ve Akreditasyon Sisteminin Dijitalleştirilmesi
  • Değerlendirici Eğitiminin Geliştirilmesi

EPDAD bu modülleri gerçekleştirmek amacıyla bir dizi faaliyet yapmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir:

  Paydaş Görüşlerini Belirleme Çalışması

EPDAD iki yıllık bir değerlendirme deneyiminin ardından PUKÖ döngüsünü tamamlamak üzere harekete geçmiştir. Sistemin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini belirlemek için paydaşların (fakültelerde dekan, koordinatör ve program başkanları, ziyaret ekiplerinin üyeleri vs.) görüşlerine başvurulmuştur. Gelen görüşler EFAK ve takım başkanları tarafından analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular EPDAD tarafından yürütülen sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarına esas teşkil etmiştir.

  Sürekli Gelişim Çalıştayı

EPDAD’ın mevcut sistem ve uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk açısından kontrol etmek ve önlem almak ve böylece PUKÖ döngüsünü tamamlamak amacıyla 22-23 Haziran tarihlerinde İstanbul Green Park Otel Bostancı’da Sürekli Gelişim Çalıştayı (SGÇ) düzenlemiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Çalıştayın açılış konuşmasında SGÇ’nin amaç, kapsam ve öneminden bahsetti. İki gün süren bu çalıştayda katılımcılar dört gruba ayrılmıştır.

Birinci Grup Prof. Dr. Yüksel Kavak’ın moderatörlüğünde, Akreditasyon Standartlar, Göstergeler ve Kanıtlar; bu grubun alt grubu RPD Standartları, Göstergeleri ve Kanıtları; İkinci Grup Prof. Dr. Süleyman Doğan’ın moderatörlüğünde Öz Değerlendirme Raporu Geliştirme; Üçüncü Grup Prof. Dr. Hayati Akyol’un moderatörlüğünde Saha Ziyareti Süreci Geliştirme; Dördüncü Grup Prof. Dr. Salih Çepni’nin moderatörlüğünde Ölçme ve Değerlendirme konuları üzerine çalışmıştır. Her grup ele aldığı konuya ilişkin mevcut standart ve dokümanları; uygulama deneyimleri, paydaş dönütleri ve yeni yönelimler ışığında değerlendirerek güncellemeye çalışmıştır.

Çalıştayın ikinci günü 22 Haziran’da ortak oturum yapılarak dört grup birleştirilmiştir ve her grubun moderatörü diğer gruplardaki katılımcılara bir gün önce yaptıkları çalışmaların sonuçları ile ilgili sunum yapmıştır. Tüm katılımcılar ile beyin fırtınası yapılarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili prensip kararları alınmıştır.

Program Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK’ün konuşması ve katılım belgelerini sunması ile son bulmuştur. EPDAD’ın PUKÖ döngüsünü tamamlayarak mevcut program değerlendirme ve akreditasyon sürecini bütünüyle güncellemeyi amaçlayan bu çalışma Aralık 2019 içinde tamamlanacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen sürekli gelişim çalıştayları aşağıda listelenmiştir:

EPDAD Sürekli Gelişim Çalıştayları
Yıl Sayı Çalıştay Tarih Yer Bağlantılar
2020 1. Sürekli Gelişim Çalıştayı 2 8-9 Şubat 2020 Ankara Çankaya
Midi Otel
 Program | Katılımcılar
2019 2. Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı 22 Eylül 2019

Ankara Çankaya
Midi Otel

 Program | Katılımcılar
2019 3. Sürekli Gelişim Çalıştayı 1 22-23 Haziran 2019 İstanbul Bostancı
Green Park Otel
 Program | Katılımcılar
2016 4. RPD Lisans Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Geliştirme Çalıştayı 24 Aralık 2016 Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
 Program | Katılımcılar
2015 5.  Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Geliştirme Çalıştayı 01-02 Ekim 2015 Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 Program | Katılımcılar