Denetleme Kurulu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Denetleme Kurulu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Denetleme Kurulu
24 Haziran 2019 Pazartesi
 1. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
   
 2. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye görevden çekilmiş sayılır.
   
 3. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.
   
 4. Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirir.
   
 5. Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 • EPDAD'ın, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek,
   
 • Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
   
 • Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak.