Sistem ve EPDAD

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Sistem ve EPDAD

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Sistem ve EPDAD
24 Haziran 2019 Pazartesi

Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi; 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (YKGY) ile yeniden yapılandırılmıştır. Yönetmeliğin sistemde yaptığı en önemli yenilik, YÖK bünyesinde yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) oluşturulmasıdır.

1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle YÖKAK; “Yükseköğretim kurumlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluş” haline gelmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu 13 üyeden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun temel görevleri şunlardır:

  1. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak,
     
  2. Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve
     
  3. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Kasım 2019 itibariyle Türkiye’de YÖKAK tarafından tescil edilen ulusal akreditasyon kuruluşu sayısı 12’dir. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği- EPDAD bu kuruluşlardan biridir.