Yönetim Kurulu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Yönetim Kurulu

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Yönetim Kurulu
24 Haziran 2019 Pazartesi

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler GenelKurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya dakatıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar.

28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan EPDAD Genel Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan mevcut Yönetim Kurulu aşağıda gösterilmektedir.

 

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,
   
 2. Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,
   
 3. EPDAD'ı başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,
   
 4. Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,
   
 5. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,
   
 6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
   
 7. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
   
 8. EPDAD'ın isleyişi ve Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (EFAK) ve alt komisyonların yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin, gerektiğinde EFAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,
   
 9. EPDAD yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde EFAK’ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlamak, değiştirmek ve iptal etmek,
   
 10. Gerekli gördüğünde EPDAD faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla EPDAD organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,
   
 11. Gerekli gördüğünde EPDAD faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komisyonlar, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,
   
 12. EPDAD'ın yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek.
   
 13. EPDAD amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak iş birlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,
   
 14. Gerekli gördüğünde EPDAD tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,
   
 15. EPDAD organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak,
   
 16. Genel Kurul’un belirlediği esaslar dahilinde her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve hizmet alımı bedellerini belirlemek ve ilgililerine ödemek.