EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Paketi Güncellendi

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Haberler

EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Paketi Güncellendi
EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Paketi Güncellendi
28 Aralık 2022 Çarşamba

EPDAD Yönetim Kurulu tarafından Kasım 2021’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Lisans Eğitimi Standartlarını geliştirmek ve güncellemek üzere RPD Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme/Güncelleme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, Kasım 2021’de başladığı çalışmalarını Eylül 2022’de tamamlamıştır. RPD Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme/Güncelleme Komisyonu, önce RPD Lisans Eğitimi Yeterlilik Alanlarını* tanımlamış ve ardından RPD Lisans Eğitimi Standartlarını güncelleyerek EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Kılavuzunu hazırlamıştır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları; Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi; Öğretim Elemanları; Öğrenciler; Fakülte-Okul ve İlgili Diğer Uygulama Kurumları ile İş Birliği; Tesisler, Öğrenme Ortamları ve Kaynakları; Yönetim; Kalite Güvencesi olmak üzere yedi standart alanını içermektedir. Her standart alanı başlangıç, süreç ve ürün olarak tanımlanmış alt standartlardan ve ilgili alt standartların hangi boyutlarda inceleneceğine işaret eden göstergelerden oluşmaktadır. EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartlarında 39 Alt Standart ve 161 Gösterge bulunmaktadır. Bu çerçevede, alt standartların, kendilerine ait göstergeler kapsamında dörtlü dereceli puanlama (‘İleri Düzeyde’; ‘Oldukça Gelişmiş’; ‘Gelişmeye Açık’; Başlangıç Düzeyinde) anahtarı ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

 

EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Kılavuzu, EPDAD adına değerlendirme yapacak takım üyelerine, değerlendirmede temel alınacak standart alanların kapsamı ve değerlendirilmesi konusunda yol göstermesi amacıyla hazırlanmış ve RPD Lisans Programlarının değerlendirmesini yapacak takım üyelerinin kullanımına sunulmuştur. Kılavuzda, her standart alanı kısaca tanıtılırken ilgili alanın Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları (The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area- ESG) ile ilişkisi de ayrı tablolar halinde verilmiştir.

 

*RPD Lisans Eğitimi Yeterlilik Alanları

 1. Psikolojik Temeller (PT)
 1. Yaşam dönemlerine özgü gelişim özellikleri, uyum süreci, gelişim ve kişilik kuramları
 2. Öğrenme kuramları ve öğrenme sürecini etkileyen faktörler
 3. İnsan gelişimini ve davranışını etkileyen biyolojik, fizyolojik ve nörolojik faktörler
 4. İnsan gelişimini ve davranışını etkileyen çevresel-sosyal-kültürel faktörler ve bireyin grup içindeki davranış örüntüleri
 5. Normal ve normal dışı davranışlar ve dinamiği

 

 1. Sosyal ve Kültürel Temeller (SKT)
 1. Toplumların sosyo-ekonomik yapıları ve çeşitliliği
 2. Kültür, kültürel dinamikler ve kültüre duyarlılık
 3. Felsefi temeller, felsefi ve eleştirel düşünme

 

 1. Eğitimsel Temeller (EĞT)
 1. Eğitim sistemi ve yönetimi, eğitim programları
 2. Ölçme ve değerlendirme kavram, yöntem ve süreçleri
 3. Öğretim ilke, yöntem ve süreçleri
 4. Etkili öğretim ve öğrenme ortamları
 5. Özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri

 

 1. PDR ve Yardım Becerileri (PDR-YB)
 1. Psikolojik danışma ve rehberliğin temelleri, uzmanlık alanları ve güncel durumu
 2. Psikolojik danışma kuramları ve stratejileri
 3. Psikolojik danışma müdahale, teknik ve becerileri
 4. Okul psikolojik danışmanlığında model ve yaklaşımlar
 5. PDR programları geliştirme, uygulama ve değerlendirme
 6. Grupla psikolojik danışma ve grupla çalışma becerileri
 7. Aile psikolojik danışmanlığı kuram ve stratejileri
 8. Kariyer gelişimi, kuramları ve kariyer psikolojik danışmanlığı uygulamaları
 9. Krize müdahale yaklaşımları ve travma sonrası psikolojik danışma
 10. Süpervizyon altında bireyle psikolojik danışma uygulamaları
 11. Psikolojik danışma ve rehberlikte etik ilkeler ve yasal konular
 12. Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını süpervizyon altında gerçekleştirme
 13. Farklı kurumlardaki (örn. eğitim, endüstri, sağlık ve sosyal hizmet/sosyal yardım, adalet vb.) psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları

 

 1. Bireyi Tanıma, Araştırma ve Değerlendirme (BAD)
 1. Bireyi tanıma ve değerlendirmenin temel kavram ve ilkeleri
 2. Psikolojik testler ve test dışı tekniklerin özellikleri, uygulama ve değerlendirme
 3. Araştırma yöntemleri, istatistiksel analiz ve bilimsel rapor hazırlama
 4. Alanyazını gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak izleme
 5. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirme

 

EPDAD RPD Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme/Güncelleme Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN, Ege Eğitim Fakültesi (Başkan)

Prof. Dr. Aydoğan Aykut CEYHAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Meral ATICI, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. D. Yelda KAĞNICI, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı UZ BAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Zeliha TRAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Meliha TUZGÖL DOST, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Volkan SARI, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DEMİR ÇELEBİ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DENİZLİ, Ege Üniversitesi

Arş. Gör. Ece YAĞCI, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi