Kurumsal

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kurumsal

EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Kurumsal
20 Eylül 2018 Perşembe

EPDAD eğitim fakülteleri programlarını değerlendirerek akredite etmek amacıyla kurulmuş bir dış değerlendirme kuruluşudur.
Amaç

EPDAD’ın temel amacı, eğitim fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki eğitim fakültelerinde verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla güncel ve gelişmekte olan eğitim ve öğretim yaklaşımlarını kavrayan, uygulayan ve daha nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini hedeflenmektedir.
Faaliyet Alanları

EPDAD, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1.     Eğitim Fakülteleri eğitim programlarını kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek ve akredite etmek,
 2.     Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
 3.     Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 4.     Eğitim Fakülteleri eğitim programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
 5.     Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 6.     Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak, Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 7.     İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
 8.     Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, gazete, dergi, kitap vb. yayınlar yapmak,
 9.     çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 10.     yapılan her türlü etkinliği ve çalışmayı posta ve elektronik posta ile yaymak,
 11.     Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 12.     2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 13.     Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 14.     Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 16.     Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17.     Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 • Genel Kurul

  EPDAD’ın en yetkili karar organı olup, EPDAD’a kayıtlı üyelerden oluşur. Toplanma şekli ve yetkileri bakımından Genel Kurullar, Olağan Genel Kurullar ve Olağanüstü Genel Kurullar olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Nisan ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

  Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya EPDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

  Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

  1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
    
  2. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
    
  3. Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
    
  4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu’nu aklamak,
    
  5. Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
    
  6. Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,
    
  7. Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,
    
  8. EPDAD için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
    
  9. EPDAD’ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
    
  10. Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
    
  11. Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile EPDAD hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Kurulu’nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,
    
  12. EPDAD’ın feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
    
  13. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.
 • Komisyonlar